Sektionen

SEKTIONSTRÄD-01

Vad?
Arkitekturstuderandesektionen är en icke-vinstdrivande organisation som drivs av studenter på A- och AT-programmet. Sektionen är en förlängning av Chalmers Studentkår och jobbar i mångt och mycket mot deras mål.

Varför?
Sektionens syfte är att verka för sammanhållning mellan sina medlemmar och ska tillvarata deras gemensamma intressen i utbildningsfrågor och studiesociala frågor.

Hur?
Sektionen drivs av Sektionsstyret, som består av fem ledamöter. Under Styret finns utskott – som jobbar med specifika frågor så som studiemiljö och jämställdhet, och kommittéer – som jobbar inom olika intresseområden så som sittningar och sportaktiviteter. Utöver de till sektionen bundna föreningarna finns även ett antal intressegrupper.