Sektionen

SEKTIONSTRÄD-01

Vad?
Arkitekturstuderandesektionen är en icke-vinstdrivande organisation som drivs av studenter på A- och AT-programmet. Sektionen är en förlängning av Chalmers Studentkår och jobbar i mångt och mycket mot deras mål.

Varför?
Sektionens syfte är att verka för sammanhållning mellan sina medlemmar och ska tillvarata deras gemensamma intressen i utbildningsfrågor och studiesociala frågor.

Hur?
Sektionen drivs av Sektionsstyret, som består av fem ledamöter. Under Styret finns utskott – som jobbar med specifika frågor så som studiemiljö och jämställdhet, och kommittéer – som jobbar inom olika intresseområden så som sittningar och sportaktiviteter. Utöver de till sektionen bundna föreningarna finns även ett antal intressegrupper.

In addition, they are akin to other words referring uk essay writing services to direction, including reign, right, and rule and ruler, as well as the element rect in, for example, direct and rectitude