Propositioner

En proposition ämnar ändra, ta bort eller tillägga något som står i sektionens stadgar och reglemente. Här finns en propositionsmall att ladda ned.

För ändring av stadgar krävs bifall med 3/4 majoritet på två på varandra följande sektionsmöten.

För ändring av reglemente krävs bifall med 3/4 majoritet på ett sektionsmöte.